wild

[waɪld] [waɪld]

adj. (动植物)自然生长的,野生的;(土地)无人烟的,未开垦的;(人)未开化的,野蛮的;不受控制的,放荡的;暴风雨的,狂暴的;(做事或说话)轻率的,缺乏根据的;激动人心的;满腔热情的,十分热衷的;感情强烈的(尤指生气、高兴或激动);(表情、外表等)走神的,不专注的;特别的,怪异的;(纸牌)百搭的;嘈杂混乱的

adv. 自然地,不受控制地

n. 偏远地区,人烟稀少的地区;自然环境,野生状态

v. <西印度> 野蛮对待,残酷对待

【名】 (Wild)(英)怀尔德,(法、德、葡、捷、匈)维尔德(人名)

[ 复数:wilds 第三人称单数:wilds 现在分词:wilding 过去式:wilded 过去分词:wilded 比较级:wilder 最高级:wildest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-26 19:08:34 2023-03-26 19:56:50 2023-03-26 20:05:26 2023-03-26 19:44:36 2023-03-26 19:43:37 2023-03-26 18:33:11 2023-03-26 19:50:10 2023-03-26 19:15:27 2023-03-26 19:37:00 2023-03-26 18:34:22 2023-03-26 18:01:35 2023-03-26 18:06:35 2023-03-26 17:54:14 2023-03-26 19:57:33 2023-03-26 17:51:28 2023-03-26 18:59:26 2023-03-26 20:00:28 2023-03-26 19:59:44 2023-03-26 19:53:13 2023-03-26 18:29:57