principal

[ˈprɪnsəp(ə)l] [ˈprɪnsəp(ə)l]

adj. 最重要的,首要的;本金的,母金的

n. <美>(美国公立中小学的)校长;<英>(英国的)大学校长,学院院长;(企业或机构的)负责人;(音乐会、戏剧、芭蕾舞剧、歌剧中的)主角演员;(管弦乐队每一乐器组的)首席演奏者;(有利息的)本金,资金;(法律和商业事务中的)当事人,委托人;关键人物;(某些行业)完全合格的开业者;<英>(负责某一部门的)高级公务员;主犯,首犯;<史>决斗者;(支撑檩的)主椽;(管风琴的)主音栓

[ 复数:principals]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-25 07:27:16 2023-03-25 07:04:25 2023-03-25 06:32:10 2023-03-25 08:15:56 2023-03-25 06:04:31 2023-03-25 06:16:39 2023-03-25 08:17:52 2023-03-25 06:31:06 2023-03-25 08:26:44 2023-03-25 08:22:03 2023-03-25 06:32:04 2023-03-25 07:41:11 2023-03-25 07:16:25 2023-03-25 07:18:20 2023-03-25 06:03:54 2023-03-25 06:02:58 2023-03-25 08:07:18 2023-03-25 07:33:39 2023-03-25 08:07:42 2023-03-25 08:28:32